ºî¼Ô: Naomasa Numajiri
Æü»þ: 2002/5/16(08:32)
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢

| ¡¡¸½ºß¡¢²ÝÂê 1 ¤ËÂФ¹¤ë²òÅú¤ò Web ¾å¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬
| 
|  http://rakunet.org/TSNET/topics/samp.html
| 
| ¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÝÂê 2-4 ¤Î²òÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±ÍͤÎÊýË¡¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤
| ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤¤¤È¤«¡¢¤³¤ÎÉôʬ¤Ï¸ø³«¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¸À¤Ã¤Æ¤¯
| ¤À¤µ¤¤¡£
| 

¤³¤¤¤Ä¤â´õ˾¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ªÂꤽ¤Î£´¡Ë

step1.0 -- ¥Ç¡¼¥¿¤ÎʤӤòÊѹ¹¤·¤Ê¤¤ÈÇ
step1.1 -- step3¤Ç³èÍѤ·¤Æ¤¤¤ëparse_expr()¤Èformat_expr()¤ÎÆ°ºî³ÎǧÈÇ
      (Æ°ºî·ë²Ì¤Ïstep1.0¤ÈƱ¤¸)
step2 -- Á´¤Æ¤ÎʤӤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÈÇ¡£
step3 -- step2¤«¤é¸ò´¹Ë¡Â§¤Ë½¾¤¤½ÅÊ£¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈÇ
     (¤Ç¤â¡¢ÉÔ´°Á´)

--^ ticket5.py
_chk = {}
def result(number):
 if number == 10: return 1
 else: return 0
def exists(expr):
 if _chk.has_key(expr): return 0
 for e in generate_line(expr):
  _chk[tuple(e)] = 1
 return 1
def format_expr(expr):
 rtn = []
 for e in expr:
  if e[0] == '-':
   rtn = rtn+list(e)
  else:
   rtn = rtn+['+']+list(e)
 return rtn[1:]
def parse_expr(expr):
 expr = ['+']+expr+['+']
 rtn = []
 wrk = []
 for e in expr:
  if e in ('+','-'):
   if wrk:
    rtn.append(tuple(wrk))
    wrk = []
   if e == '-':
    wrk.append(e)
  else:
   wrk.append(e)
 return tuple(rtn)
def calculate(expr):
 rtn = 0
 for e in expr:
  try:
   rtn = rtn + eval(' '.join(e))
  except Exception,err:
   print err,e
 return rtn
def generate_expr(list):
 expr = []
 if len(list) <= 1: return [[list[0]]]
 for op in ('*','/','+','-'):
  expr += [ [list[0]]+[op]+e for e in generate_expr(list[1:]) ]
 return expr
def generate_line(list):
 line = []
 if len(list) == 1: return [[list[0]]]
 for i in xrange(len(list)):
  line += [ [list[i]]+e for e in generate_line(list[:i]+list[i+1:]) ]
 return line
 
if __name__ == '__main__':
 problem = ['8.0','4.0','2.0','1.0']
 print '#### step1.0 #### begin'
 for expr in generate_expr(problem):
  if result(eval(' '.join(expr))):
   print '10 =',' '.join(expr)
 print '#### step1.1 #### begin'
 for expr in map(parse_expr,generate_expr(problem)):
  if result(calculate(expr)):
   print '10 =',' '.join(format_expr(expr))
 print '#### step1 #### end'
 buf = raw_input('--- hit key ---')
 print '#### step2 #### begin'
 for line in generate_line(problem):
  for expr in generate_expr(line):
   if result(eval(' '.join(expr))):
    print '10 =',' '.join(expr)
 print '#### step2 #### end'
 buf = raw_input('--- hit key ---')
 print '#### step3 #### begin'
 for line in generate_line(problem):
  for expr in filter(exists,map(parse_expr,generate_expr(line))):
   if result(calculate(expr)):
    print '10 =',' '.join(format_expr(expr))
 print '#### step3 #### end'
 buf = raw_input('--- all done ---')
--$